Chủ Đề: Trung tín, biết làm sinh lợi nén bạc Chúa giao phó.
(Tháng cầu cho Các Đẳng Linh Hồn)

Đi Về Nhà Chúa (Trầm Hương – hòa âm: Dao Kim)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.127) Phúc thay cho người biết kính sợ Chúa trời.
Phúc thay cho người hằng tuân giữ lề luật Chúa thôi. (Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Dâng Ngài (Thy Yên)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Người Công Chính (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Từ Nơi Ngục Hình (Duy Thiên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: