Chủ Đề: Luôn tỉnh thức chờ đợi Chúa.
(Tháng cầu cho Các Đẳng Linh Hồn)

Về Đây Hỡi Người (Lan Thanh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.62) Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Linh hồn con khao khát Ngài. (hvh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Như Hương Thơm (Kim Long)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Hãy Tỉnh Thức (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Từ Chốn Tối Tăm (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: