Chủ Đề: Hãy nên công chính và sống khiêm hạ.
(Tháng cầu cho Các Đẳng Linh Hồn)

[ Set clocks back 1 hour - Đổi giờ, vặn trở lui lại 1 tiếng ]

Vang Tiếng Ngợi Khen (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.130) Hồn con xin Chúa giữ gìn. Nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi. (Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Hiến Lễ Cuộc Đời (Văn Chi)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Biết Chúa, Biết Con (Ân Đức)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live 01:

Live 02:

Từ Chốn Luyện Hình (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: