Chủ Đề: Hai giới răn trọng nhất:
Kính mến Chúa và yêu tha nhân như chính mình.

Về Đây Hát (Ngọc Khánh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.17) Vạn lạy Chúa, Ngài là sức mạnh tôi. Hồn tôi thiết tha yêu Ngài chẳng nguôi. (Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Tựa Làn Trầm Hương (Đỗ Vy Hạ – hòa âm: NNT)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor/Bass:

Kinh Hòa Bình (Kim Long)

Audio Sop/Alto/Tenor/Bass:

Audio Sop:

Audio Alto:

Audio Tenor:

Audio Bass:

Chuỗi Ngọc Vàng Kinh (Phạm Đức Huyến)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: