Chủ Đề: Trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài.

Về Nơi Đây (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.95) Hãy dâng Chúa quyền thế với vinh quang… (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi All:

Ngàn Lời Chúc Tụng (Ngọc Linh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Nam:

Tình Chúa Cao Vời (Duy Thiên)

Audio Midi All:

Audio Midi Bè 2:

Nữ Vương Mân Côi (Hải Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: