Bước Vào Nhà Chúa (Phanxicô)

 
Vinh Phúc Thay (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

 

Yêu Trong Tình Chúa (Phanxicô)

 

Lời Cảm Mến

 

50 Năm Hôn Phối

 

Tán Tụng Hồng Ân