Chủ Đề: Hãy tha thứ cho nhau.

Đi Về Nhà Chúa (Trầm Hương – hòa âm: Dao Kim)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.102) Lạy Thiên Chúa! Đấng từ bi nhân hậu. Người chậm bất bình và hết sức khoan dung. (Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Dâng Niềm Cảm Mến (Phanxicô- Hòa Âm: NNT)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor/Bass:

Live:

Kinh Hòa Bình (Kim Long)

Audio Sop/Alto/Tenor/Bass:

Audio Sop:

Audio Alto:

Audio Tenor:

Audio Bass:

Prayer of St. Francis- Kinh Cầu Thánh Phanxicô (Sebastian Temple –Lời Việt: Phạm Tất Hanh, Nguyễn Phước, Nguyễn Hưng)

Bài Ca Dâng Mẹ (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: