Chủ Đề: Yêu thương là chu toàn lề luật.

Vang Tiếng Ngợi Khen (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV. 94) Ước gì hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa: Các ngươi đừng cứng lòng.(Tường Ân)

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Cùng Tiến Dâng (Phanxicô – hòa âm: Liên Bình Định)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Đâu Có Tình Yêu Thương (Vinh Hạnh – NNT)

Audio Sop:

Audio Alto:

Audio Tenor/Bass:

Xin Ban Cho Con (Mk. Thúy Trang)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Live 01:

Live 02: