Chủ Đề: Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa
(Phúc Âm: Phêrô đi trên mặt nước…)

Ngàn Dân Ơi (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.84) Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi, và ban ơn cứu độ
cho chúng con, Ngài ơi!…(Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Tiến Dâng (Hoàng Khánh – Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Phó Thác (Kiều Linh – hòa âm: Cát Minh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Dâng Mẹ (Hoài Đức)