December 15 : CN Thứ 3 Mùa Vọng

Chủ Đề: Hãy vui mừng

Vui Lên Sion (Thành Tâm)
http://www.catruong.com/baihat/vong/vuilension. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca/file_music/Vui%20Len%20Sion%20-%20Thy%20Thao.wma

Đáp Ca: Tv 145 (Lạy Chúa, xin đến cứu độ chúng tôi)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/laychuaxinngudentv145. pdf

Alleluia Mùa Vọng (Micheal Joncas)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/alleluiamuavong. pdf

Dâng (Nguyễn Duy)
http://cungviet.org/pdf/dang_nguyenduy. pdf

Maranatha (Thành Tâm)
http://www.catruong.com/baihat/vong/Maranatha_tt. pdf

Trông Đợi (Didier Rimaud & J.Bình)
http://www.catruong.com/baihat/vong/TroiDoi_Rimaud_jb. pdf