December 08 : CN Thứ 2 Mùa Vọng

Chủ Đề: Hãy ăn năn sám hối vì nưóc trời đã gần đến.

Nguyện Mùa Vọng (Hoàng Vũ)
http://www.catruong.com/baihat/vong/NguyenMuaVong_hv. pdf

Đáp Ca: Tv 71 (Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người) (Phương Anh)
http://www.dinh.dk/pdf/trieudaiNguoi. pdf

Alleluia Mùa Vọng (Micheal Joncas)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/alleluiamuavong. pdf

Kinh Dâng Lễ (Văn Chi )
http://cungviet.org/pdf/kinhdangle. pdf

Hướng Về Chúa (Kim Long)
http://www.catruong.com/baihat/vong/HuongVeChua2be_kl. pdf

Trời Cao (Duy Tân)
http://www.catruong.com/baihat/vong/Troicao_dt. pdf