Chủ Đề: Yêu thương là chu toàn lề luật của Chúa.
(Tháng Hoa Đức Mẹ)

Chúa Đã Sống Lại (Nguyễn Duy)

Audio Sop/Alto/Bass:

Audio Tenor:

Tôi Đã Thấy Nước

Audio:

ĐÁP CA: (TV 65) Toàn thể trái đất hãy reo mừng, tung hô uy danh Chúa (Ngài)(Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Mùa Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Lễ Dâng Phục Sinh (Nguyễn Hùng Lân)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Ngợi Ca Tình Chúa (Trần Minh Hứa)

Audio Sop/Alto:

Audio Tenor:

Audio Bass:

Đâu Có Tình Yêu Thương (Vinh Hạnh – NNT)

Audio Sop:

Audio Alto:

Audio Tenor/Bass:

Mẹ Ngàn Hoa (Sơn Ca)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: