Chủ Đề: Chúa là Vị Mục Tử nhân lành.
(Tháng Hoa Đức Mẹ)

Chúa Là Mục Tử (Nguyễn Duy Vi)

Audio Midi Soprano/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass:

Tôi Đã Thấy Nước

Audio:

(TV. 22) Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn mà thiếu gì… (Duy Thiên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia Mùa Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Chúa Nhân Lành (Hải Ánh)

Audio Midi Soprano/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass:

Mừng Hát Chiên Con (Thành Tâm)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Tháng Đức Mẹ (Minh Đệ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: