November 17 : CN Thứ 33 Quanh Năm

Chủ Đề: Hãy bền đỗ đến cùng .

Ca Lên Đi 10 (Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/calendi10. pdf

Đáp ca: (TV. 97) Chúa ngự đến cai quản chư dân trong đường chính trực (Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv97kl02. pdf

Hồng Ân Chúa Bao La (Nguyễn Khắc Tuần)
http://cungviet.org/pdf/honganchuabaola. pdf

Đỉnh Trời Yêu Thương
http://cungviet.org/pdf/dinhtroiyeuthuong. pdf

Video:

http://truyendao.net/thanhca1/FileKaraoke/Album-LeHang/DinhTroiYeuThuong_(LeHang).wmv

Mẹ Từ Bi (Minh Trân)
http://cungviet.org/pdf/metubi. pdf

Audio:

http://www.truyendao.net/thanhca/Den%20Ta%20Trai%20Tim%20Me%20-%20CD/Me%20tu%20bi.wma