Linh Hồn Gioan Baotixita Lê Văn Thơ

Thứ Bảy – March 25, 2017
@10:00am – Saint Francis of Assisi
5111 San Felipe Road, San Jose, CA 95135

Bộ Lễ Cầu Hồn (Mỹ Sơn)

Ngày Về 1 (Kim Long)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

TV15: Con Đường Về Trời (Martino)

Ca Dâng Lễ (Vũ Đình Ân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Bến Thiên Đàng (Hải Linh)

Live:

Đưa Con Về Trời (Lời Việt: Lại Quốc Hùng)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass: