October 13 : CN Thứ 28 Quanh Năm

http://campus.udayton.edu/mary/meditations/MaurFatima.jpg

Chủ Đề: Sống tri ân và cảm tạ.

Về Nơi Đây ( Nguyễn Duy)
http://www.dinh.dk/pdf/venoiday. pdf

Đáp ca: (TV. 97) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân. (Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv97kl. pdf

Tựa Làn Trầm Hương (Đỗ Vy Hạ)
http://cungviet.org/pdf/tualantramhuong. pdf

Xin Tri Ân (Lm Thành Tâm)
http://www.dinh.dk/pdf/xintrian. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca/file_music1/Xintrian_NgocLan.wma

Lời Mẹ Nhắn Nhủ ( Huyền Linh)
http://cungviet.org/pdf/loimenhannhu. pdf

Audio:

http://www.truyendao.net/thanhca/Den%20Ta%20Trai%20Tim%20Me%20-%20CD/Nam%20xua%20tren%20cay%20soi.wma