Chủ Đề: Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi…
và tám ngày sau được gọi tên là Giêsu.

Ave Maria (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.66) Lạy Thiên Chúa, xin Ngài xót thương, và rat tay ban phúc cho dân Ngài.(Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Trong Máng Cỏ Đơn Sơ (Cung Thương – Lời 3 & 4: Peter Trần)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Hội Nhạc Thiên Quốc (Lời: Hoàng Diệp)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Nam:

Dâng Mẹ (Hoài Đức)