September 22 : CN Thứ 25 Quanh Năm

Chủ Đề: Trung tín trong mọi công việc .

Tiến Về Nhà Chúa
http://cungviet.org/pdf/tienvenhachua. pdf

Đáp ca: (TV. 112) Hãy ngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ túng thiếu. (Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv112kl. pdf

Con Không Có Gì (Lm Hoàng Kim)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/conkhongcogi. pdf

Tâm Tình Ca 1 (Lm Thành Tâm)
http://www.dinh.dk/pdf/tamtinhca1. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/Album/SamHoiVaCanhTan1/TamTinhCa1_tt(ThuThuy-ThuTrang).wma

Nguồn Cậy Trông (Hoàng Vũ)
http://cungviet.org/pdf/nguoncaytrong. pdf

Video:

http://truyendao.net/thanhca1/FileVideo/MotDoiTriAn/NguonCayTrong_hv(HangNga-LeQuyen).wmv