September 15 : CN Thứ 24 Quanh Năm

Chủ Đề: Thiên Chúa là Cha nhân từ .

Vui Lên Anh Em (Thành Tâm)
http://cungviet.org/pdf/vuilenanhem. pdf

Đáp ca: (TV. 50) Tôi sẽ chỗi dậy và đi về cùng Cha tôi. (Kim Long)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv50_24c_kl. pdf

Dâng Chúa Trời (Phanxico)
http://www.dinh.dk/pdf/dangChuaTroi. pdf

Tình Yêu Thiên Chúa (Thế Thông-Phanxicô)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhyeuThienChua-pxc. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/TacGia/TheThong/TinhYeuThienChua_tt-dd(KhanhLy-Uknown).wma

Như Một Vầng Trăng ( Phạm Đức Huyến)
http://cungviet.org/pdf/nhumotvangtrang. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/Nhumotvangtrang.mp3