Chủ Đề: Hãy bền đỗ đến cùng. (Tháng cầu cho Các Đẳng Linh Hồn)

Đi Về Nhà Chúa (Trầm Hương – hòa âm: Dao Kim)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.97) Chúa ngự đến cai quản chư dân trong đường chính trưc.(Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Dâng Ngài (Thy Yên)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Kiên Trì Theo Chúa (Ân Đức)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Từ Chốn Luyện Hình (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: