September 08 : CN Thứ 23 Quanh Năm

Chủ Đề: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa .

Đến Trước Nhan Ngài (Ngọc Linh)
http://cungviet.org/pdf/dentruocnhanngai. pdf

Đáp ca: (TV. 89) Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân từ đời nọ trải qua đời kia. (Xuân Minh)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv89_CN23QN_C_xm. pdf

Dâng (Nguyễn Duy)
http://www.dinh.dk/pdf/dang. pdf

Khi Con Vào Đời (Nguyễn Duy)
http://www.catruong.com/baihat/tanhien/KhiConVaoDoi_nd. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/Album/ConThuocVeNgai/KhiConVaoDoi_nd(GiaAn).wma

Tiếng Hát Thiên Thu (Dao Kim, Thiên Tân)
http://cungviet.org/pdf/tienghatthienthu. pdf