Kìa Trông (Hoài Đức, Vĩnh Phước- Hòa Âm: Ca Đoàn Hồng Ân)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Vinh Danh Thiên Chúa (Hải Linh)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor 1:

Audio Bè Tenor 2:

Audio Bè Bass: