Chủ Đề: Sống khiêm hạ.

Về Đây Hát (Ngọc Khánh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.33) Kìa người đau khổ cầu cứu Chúa đã nghe. Ngài cứu thoát họ khỏi những người gian ác. Kìa người khốn khó cầu Chúa thương giữ gìn. Ngài đã ra tay phúc ân ban an bình.(Thái Nguyên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Tựa Làn Trầm Hương (Đỗ Vy Hạ – hòa âm: NNT)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Con Chỉ Là Tạo Vật (Phanxico – hòa âm: Liên Bình Định)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Lời Mẹ Nhắn Nhủ (Huyền Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: