Chủ Đề: Phải kiên trì cầu nguyện. (Biết Chúa, biết mình).

Ca Nhập Lễ 2 (Nguyễn Văn Trinh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV.120) Ơn phù trợ tôi ở nơi danh Người, là Đấng tác thành đất trời biển khơi.(Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Như Hương Thơm (Kim Long)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Phó Thác (Kiều Linh)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Nữ Vương Mân Côi (Hải Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: