August 25 : CN Thứ 21 Quanh Năm

Chủ Đề: Sống trọn lành để được cứu độ

Về Bên Chúa (Nguyễn Duy)
http://cungviet.org/pdf/vebenchua. pdf

Đáp ca: (TV. 116) Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian. (Thái Nguyên)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv116_21c_thainguyen. pdf

Dâng Chúa (Phanxico)
http://www.dinh.dk/pdf/dangChua-pxc. pdf

Tình Ngài Sưỡi Ấm Lòng Con ( Nguyễn Duy)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tinhNgaisuoiamlongcon. pdf

Audio:
[music]http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/Album/ThanhCaDacBiet-HA071/TinhNgaiThuongCon_(LeHang).wma

Kinh Trầm Ái (Ngọc Khôn)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/kinhtramai. pdf