Chủ Đề: Sức mạnh của niềm tin. (Tháng Mân Côi Đức Mẹ)

Thánh Vịnh 127 (Lucien Deiss – Chu Công)

Audio Midi Bè 1:

(TV. 94 ) Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, Người phán: “Các ngươi đừng cứng lòng.”(Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Giờ Đây Chúng Con (Kim Long)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Niềm Tin (Hải Triều – hòa âm: T.Ch)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Con Xin Dâng Mẹ (Văn Chi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: