August 18 : CN Thứ 20 Quanh Năm

Chủ Đề: Kiên quyết chiến đấu cho niềm tin .

Đi Về Nhà Chúa (Trầm Hương)
http://www.dinh.dk/pdf/divenhaChua-th. pdf

Đáp ca: (TV. 39) Lạy Chúa, xin cấp tốc phù trợ con. (Kim Long)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv39KimLong. pdf

Dâng Lễ Tạ Ơn
http://www.dinh.dk/pdf/dangletaon. pdf

Tin Hay Không Tin (Nguyễn Lý)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhaykhongtin. pdf

Xin Vâng ( Mi Trầm)
http://cungviet.org/pdf/xinvang. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/TuaDe/VanX/XinVang_mt(KhanhLy).wma