Chủ Đề: Trung tín trong mọi công việc (Đừng làm nô lệ cho tiền bạc).

Vang Tiếng Ngợi Khen (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV. 112 ) Hãy ngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ túng thiếu. Hãy ngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ túng thiếu.(Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Cùng Tiến Dâng (Phanxicô – hòa âm: Liên Bình Định)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Người Công Chính (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Lời Mẹ Nhắn Nhủ (Huyền Linh – hòa âm: hvh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass: