August 11 : CN Thứ 19 Quanh Năm

Chủ Đề: Luôn sẵn sàng chờ đợi Chúa .

Ca Nhập Lễ 2 (Nguyễn Văn Trinh)
http://cungviet.org/pdf/canhaple2. pdf

Đáp ca: (TV. 32) Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. (Thái Nguyên )
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv32_Chua3Ngoi_tn. pdf

Dâng Bánh (Nguyễn Duy Vi)
http://www.catruong.com/baihat/dangle/DangBanh_ndv. pdf

Chúng Con Cần Đến Chúa (Phanxico)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/chungconcandenChua. pdf

Audio:

http://donrackct.googlepages.com/ChungConCanDenChua_pxcMinhTho.wma

Xin Ngợi Khen ( Thành Tâm)
http://cungviet.org/pdf/xinngoikhen. pdf