Chủ Đề: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa.

Vang Tiếng Ngợi Khen (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV. 89 ) Thân lạy Chúa tôi, Ngài là chốn tôi nương thân, Ngài là chốn tôi ẩn mình; từ đời nọ trải qua đời kia.(Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Dâng Chúa Trời (Phanxicô)

Audio Midi Bè 1

Audio Midi Bè 2:

Theo Chúa (Thành Tâm)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio:

Live:

Bài Ca Dâng Mẹ (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: