THÁNG TÁM, 2007

August 04 : CN Thứ 18 Quanh Năm

Chủ Đề: Hãy tìm kiếm những sự trên trời

Con Sẽ Bước Lên (Hoàng Phúc-Hoàng Ngô)
http://cungviet.org/pdf/consebuoclen. pdf

Đáp ca: (TV. 94) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: Đừng cứng lòng! (Peter Trần)
http://www.dinh.dk/pdf/uocgi-pt. pdf

Mọi Sự Con Có
http://www.dinh.dk/pdf/moisuconco. pdf

Chúa Đã Thương Con (Giang Ân)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/chuadathuongcon. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/TuaDe/VanB/BaoLaTinhChua_GiangAn(MaiHau).wma

Bài Ca Dâng Mẹ ( Kim Long)
http://cungviet.org/pdf/baicadangme. pdf