Chủ Đề: Sống trọn lành để được cứu độ.

Tiến Về Nhà Chúa

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV. 116 ) Hãy… đi nào hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian.(Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Lễ Vật Huyền Siêu (Văn Chi)

Audio Midi Bè 1

Audio Midi Bè 2:

Tìm Về Chân Thiện Mỹ (Nguyên Kha)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Xin Vâng (2) (Mi Trầm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: