Chủ Đề: Luôn sẵn sàng chờ đợi Chúa.

Con Hân Hoan (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV. 32 ) Hạnh phúc thay cho dân tộc nào được Chúa yêu chọn làm cơ nghiệp. HẠnh phúc thay, hạnh phúc thay, hạnh phúc thay.(Hải Triều)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Con Xin Tiến Dâng (Kim Long)

Audio Midi Bè 1

Audio Midi Bè 2:

Như Con Nai (Hải Linh – hòa âm: Trần Chúc)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Dâng Mẹ (Hoài Đức)