Chủ Đề: Hãy tìm kiếm những sự trên trời.

Thánh Vịnh 127 (Lucien Deiss – Chu Công)

Audio Midi Bè 1:

(TV. 94 ) Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, Người phán: “Các ngươi đừng cứng lòng.” (Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Con Xin Dâng (Kim Long)

Audio Midi Bè 1

Audio Midi Bè 2:

Ca Tình Tri Âm (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Tiếng Hát Thiên Thu (Thiên Tân – Dao Kim)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: