Chủ Đề: Hãy kiên trì khi cầu nguyện.

Hãy Đến (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV. 137 ) Lạy Chúa khi con kêu cầu, xin Ngài đoái thương nhậm cho (Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Như Hạt Miến (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1

Audio Midi Bè 2: (Điệp Khúc Only )

Hãy Đến Với Chúa (Mi Trầm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Dao Ca Mẹ Dịu Hiền (Văn Chi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: