Chủ Đề: Đối xử nhân hậu với tha nhân.

Con Sẽ Vào (Ngọc Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV. 68 ) Các bạn khiêm cung hãy tìm kiếm Chúa, lòng hãy hỉ hoan, hãy hồi sinh.(Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Dâng Chúa (Thy Yên)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Tâm Tình Ca 3 (Thành Tâm)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:(Điệp Khúc only)

Audio Midi Bè Bass:(Điệp Khúc only)

Live:

Xin Ban Cho Con (Mk. Thúy Trang)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Live: