Chủ Đề: Ra đi rao giảng Tin Mừng.

Bước Vào (Lm. Phạm Liên Hùng)

(TV. 65 ) Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.(Đinh Công Huỳnh)

Alleluia Quanh Năm

Đây Hy Lễ (Kim Long)

Tâm Tình Hiến Dâng (Oanh Sông Lam – hâ: T.Ch)

Đem Tin Mừng (Martinô)