Chủ Đề: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa.
(Tháng kính Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ).

Hát Lên Bài Ca (Kim Long – Điệp Khúc 3 bè)

(TV. 15 ) Lạy Chúa! Chúa là phần gia nghiệp của con, Chúa là phần gia nghiệp của con.(Đinh Công Huỳnh)

Alleluia Quanh Năm

Như Hương Tỏa Bay (Thanh Thanh)

Theo Chúa (Thành Tâm)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Live:

Audio:

Thánh Tâm Giêsu Vua (Hoài Đức)

Live: