Chủ Đề: Chúa tha thứ tội lỗi cho những kẻ thành tâm.
(Tháng kính Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ).

Chung Lời Cảm Tạ (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV. 31 ) Lạy Chúa, Chúa đã thứ tha bao tội tình con lỗi phạm.(Kim Long)

Live

Alleluia Quanh Năm

Tựa Làn Trầm Hương (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Biết Chúa, Biết Con (Ân Đức)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live:

Dao Ca Mẹ Dịu Hiền (Văn Chi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: