Chủ Đề: Đức Kitô là Đấng giải thoát ta khỏi sự chết.
(Tháng kính Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ).

Trăm Triệu Lời Ca (Nguyễn Văn Hòa – Tiến Dũng)

(TV. 29 ) Lạy Chúa con ca tụng Ngài, vì Ngài đã cứu mạng con.(Xuân Minh)

Alleluia Quanh Năm

Ca Dâng Cảm Tạ (Thy Yên)

Ôi Nhiệm Mầu (Xuân Tưởng)

Nguồn Cậy Trông (Hoàng Vũ)