Chủ Đề: Mình và Máu Thánh Chúa.

Pdf cho Ipad/Tablet:

Người Ơi Mau Tới (Mi Trầm)

Audio Midi Soprano/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass:

(TV. 109 ) Con là thượng tế là thượng tế tới muôn muôn đời…(Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor/Bass:

Alleluia Quanh Năm

Kinh Dâng Lễ (Văn Chi)

Audio Midi Soprano/Alto:

Audio Midi Tenor/Bass:

Tiệc Thánh Trần Gian (Nguyễn Công Hiền)

Audio Midi Soprano/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass:

Trong An Bình (Nguyễn Duy – câu 1, 2)

Audio Midi Soprano/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass: