Chủ Đề: Phụng thờ và tin tưởng vào Thiên Chúa.

Chú ý: Mùa Chay không có Alleluia và không có Kinh Vinh Danh (trừ các Lễ Trọng: Lễ Th Giuse, Truyền Tin)

Pdf cho Ipad/Tablet:

Kinh Chay (Nguyễn Duy)

Audio Midi:

(TV. 90) Lạy Chúa khi con gặp bước gian truân, nguyện xin nguyện xin nguyện xin Chúa luôn gần kề. (Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Ôi Nhiệm Mầu (Xuân Tưởng)

Audio:

Live:

Nguyện Cầu (Thành Tâm)

Audio:

Audio Midi Bè 2:

Tận Hiến Cho Mẹ (Huyền Linh)

Audio:

Audio Midi Bè 2: