Chủ Đề: Lời Chúa là thần khí. Hãy đi rao giảng tin mừng.

Pdf cho Ipad/Tablet:

Lời Chúa (4)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV. 18) Lạy Chúa! Chúa là thần trí và là sự sống. (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto/Bass:

Lời Thiêng (Xuân Tưởng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Chứng Nhân Tình Yêu (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Kìa Bà Nào (Hoàng Diệp)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass: