March 17 : CN Thứ 4 Mùa Chay

Chủ Đề: Chúa là Cha nhân từ. PÂ: Người con hoang đàng .

Giọt Lệ Sầu ( Lãng Tử)
http://cungviet.org/pdf/giotlesau. pdf

Đáp Ca: (TV 33): Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. (Peter Tran)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv33. pdf

Tình Thiên Thu ( Đức Huân & Quang Uy )
http://www.dinh.dk/pdf/tinhthienthu-dhqu. pdf

Cha Ơi Con Đã Về (Nguyễn Quang Hiển)
http://www.dinh.dk/pdf/Chaoicondave. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/Album/ThanhCa14/ChaOiConDaVe-nqh(Julye).wma

Đường Thập Tự (Đỗ Vy Hạ)
http://www.dovyha.catruong.com/chay/duongthaptu. pdf