February 24 : CN Thứ I Mùa Chay

Vài điều chú ý:

Các Chúa Nhật trong mùa chay không có Kinh Vinh Danh và Alleluia.
Các bài hát trong mùa chay mang đặc tính thống hối tội lỗi, trở về với Chúa.
Bài Đáp Ca nếu không sửa soạn kịp, có thể dùng TV 50 (của Lễ Tro) thay thế.

Chủ Đề: Phụng thờ và tin tưởng vào Thiên Chúa .

Kinh Chay (Nguyễn Duy)
http://www.catruong.com/baihat/chay/KinhChay_nd. pdf

Đáp Ca: (TV 90): Lạy Chúa, xin hãy ở cùng con trong lúc gian truân.
Chúa Che Chở (Peter Tran)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/ChuaCheChoTV90. pdf

Lễ Dâng Mùa Cứu Độ (Viết Chung)
http://www.catruong.com/baihat/chay/LeDangMuaCuuDo_vc. pdf

Lời Kinh Tạ Tội (Bờ đá Xanh Tạ tội) Đỗ Vy Hạ
http://www.dovyha.catruong.com/chay/loikinhtatoi. pdf

Audio 01:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/TuaDe/VanB/BoDaXanhTaToi_dvh(LeHang).wma

Audio 02:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/Album/ThanhCaDacBiet-HA071/BoDaXanhTaToi_dvh(ThuHuong).wma

Mẹ Đứng Đó (Kim Long)
http://cungviet.org/pdf/medungdo. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/TuaDe/VanM/MeDungDo_kl(NhuMai).wma