February 17 : CN Thứ 7 Quanh Năm – Tết Nguyên Đán

Chủ Đề: Bác ái với mọi người, chớ lấy oán báo oán

Mừng Chào Mùa Xuân ( Đỗ Vy Hạ)
http://cungviet.org/pdf/mungchaomuaxuan. pdf

Audio

http://truyendao.net/thanhca1/SuaLink/TheoTheLoai/Xuan/ChaoMungMuaXuan_(TranDinh).wma

Đáp Ca: (TV. 102) Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.
http://www.dinh.dk/pdf/thanhvinh102CNC7TN. pdf

Dâng Lễ Đầu Năm (Mi Trầm).
http://www.catruong.com/baihat/xuan/DangLeNgayxuan_mt. pdf

Xuân Hy Vọng (Nguyên Kha)
http://cungviet.org/pdf/xuanhyvong. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca1/SuaLink/TheoTheLoai/Xuan/XuanHyVong_NguyenKha(TopCa).wma

Xuân Ca ( Đức Dũng)
http://www.dinh.dk/pdf/xuanca-dd. pdf

Nữ Vương Mùa Xuân ( Vũ Mộng Thơ)
http://cungviet.org/pdf/nuvuongmuaxuan. pdf