Chủ Đề: Mẹ Maria “Xin Vâng” (Giáng Sinh mang lại nguồn vui).

Pdf cho Ipad/Tablet:

Trời Cao (Duy Tân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 1:

ĐÁP CA: (tv79) Nguyện Chúa thương hồi phục dân Ngài, nguyện Thánh nhan rạng ngời chiếu rọi. Nguyện Chúa thương hồi phục. (Hải Triều)

Audio Midi:

Alleluia Mùa Vọng

Audio Midi:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Nam:

Lễ Dâng Trông Đợi (Viết Chung)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Live:

Trời Gieo Sương Xuống (Hoàng Kim)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

OR:

Chờ Ngày Quang Lâm (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Ave Maria (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: