Chủ Đề: Hãy sửa đường và sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Pdf cho Ipad/Tablet:

Chúa Ngự Đến (Trần Anh Linh)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto/Bass:

ĐÁP CA: (TV 125) Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.(Cao Thanh Hoàng)

Audio Midi:

Alleluia Mùa Vọng

Audio Midi:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Nam:

Lễ Dâng Trông Đợi (Viết Chung)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Live:

Nước Trời Đã Gần (Thành Tâm)

Audio Midi Bè Sop/Alto/Bass:

Audio Midi Bè Tenor:

Live:

Vui Lên! Nhân Gian (O Come! O Come! Emmanuel – VKP-VHT)

Audio Midi Bè Nữ:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass: