January 27 : CN Thứ 4 Quanh Năm

Chủ Đề: Vị ngôn sứ thường là nạn nhân giữa dân tộc mình. Hãy yêu thương .

Đi Về Nhà Chúa (Trầm Hương)
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/divenhachua_th. pdf

Đáp Ca: (TV. 70) Miệng tôi sẽ loan truyền sự Chúa công minh. (Kim Long)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv70_kl. pdf

Xin Dâng Lên ( Hoàng Vũ)
http://cungviet.org/pdf/xindanglen. pdf

Xin Dạy Con Yêu Ngài ( Thành Tâm)
http://www.dinh.dk/pdf/xindayconyeuNgai. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/Xindayconbietyeungai.mp3

Trên Con Đường Về Quê ( Nguyễn Khắc Xuyên)
http://www.catruong.com/baihat/ducme/TrenConDuongVeQue_nkx. pdf

Video:

http://truyendao.net/thanhca1/FileVideo/ConXinDangMe/TrenConDuongVeQue_nkx(HaiPhuong).wmv