Chủ Đề: Sự cứu độ dành cho những người được chọn (Ngày bế mạc)

Pdf cho Ipad/Tablet:

Hoan Hô Vua Giêsu

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

ĐÁP CA: (TV 92) Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. (hvh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Xin Dâng Lên (Hoàng Vũ – hòa âm: Trần Chúc)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Giêsu Vua (Huyền Linh – hòa âm: Trần Chúc)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Lạy Chúa Là Vua (Duy Thiên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 1a:

Audio Midi Bè 2a:

Audio: